• GİRİŞ YAP
Giriş Yap
  • Bildirimler

Hakkımızda
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

İSMAİLAĞA CAMİASI

 Âlimler, Peygamberlik müessesesinin hitâma erişini müteakip cehâlet ve karanlıklara gark olma, ebedî hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidâyetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından Peygamberlerin varisi konumundadırlar. Bu konumlarıyla onlar; Âlemlerin Rabbinin, kullarına merhametinin de birer tecellisidirler.

İsmailağa Câmiası, teşkilatları ve faaliyetleriyle birlikte, Allâh (Celle Celâluhû)nun kullarına merhametinin bir nişânesi olan Mahmud Ustaosmanoğlu (Kuddise Sirruhû) Hazretleri etrafında bir araya gelmiş gönül erlerinden oluşan büyük bir irşâd ve hizmet topluluğudur.

İsmâilağa Câmiası olarak gayemiz:

4

4

İnsanoğlunun her daim süre giden huzur arayışında İslâm’ın ışığını insanlığa Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin gösterdiği çizgide, en parlak ve en canlı hâliyle sunabilmektir.

CAMİAMIZIN OLUŞUMU

 Câmiamız ismini, merkezi olan İsmailağa Camii’nden almaktadır. İsmailağa Camii, Çarşamba’da doğmuş ve ilmî vazifelerden askerî vazifelere kadar Osmanlı devrinde pek çok vazifelerde bulunmuş ve 56. Şeyhülislâm olarak görev yapmış olan Kara İsmail Naim Efendi Hazretleri (Rahmetullâhi Te’âlâ Aleyh) tarafından evinin yerine, kendi adına yaptırmış olduğu, pek çok hususiyetleri bulunan bir camidir. Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde metruk bir hâle gelen İsmailağa Camii, Efendi Babamız Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû)nun öncülüğünde tamir edilerek ümmetin istifadesine sunulmuş ve Efendi Hazretlerimiz, Efendi Babamızın (Kuddise Sirruhumâ) emriyle bu camide imam olarak vazifeye başlamıştır.

4

4

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin imamlık vazifesiyle birlikte câmiamızın merkezi hâline gelen İsmailağa Camii, İslâmiyet’ten uzak yaşantının hâkim olduğu o günlerden itibaren irşâd merkezi olma hüviyetini hâlen muhafaza etmektedir. İsmailağa Câmiasının, 1950’li yılların kasvetli Türkiye’sin­de başlayan İslâm yolculuğu, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin bitmek, tükenmek ve yorulmak bil­meyen üstün mücadelesi sayesinde bugünlere ulaşmış ve kendinden emin, mütevazı adımlarla geleceğe doğru hızla ilerlemektedir.

BURSA “SOĞANLI İKİZLER ­ FATİH HİZMET VAKFI” ve ULUÇINAR DERNEKLERİMİZİN;

Genel olarak ilmî­ dinî ve sosyal hizmetler alanında yoğunlaşmaktadır. Aşevi hizmetleri, aynî ve nakdî yardım organizasyonları, emri bil maruf ve ziyaret ekibi, yaz Kur’ân kursları, başlıca faaliyet ve hizmet alanlarımızı oluşturmaktadır.

4

4

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin:

‘’Yeryüzündeki kum taneleri adedince hocaya ihtiyaç var! Her mahalleye bir erkek bir de kız medresesi açılsın. Erkekleri erkek, kızları da hanım hocalar okutmak kay­dıyla, yediden yetmişe herkes dînîni bu medreselerde öğrensin!’’

Şeklinde ifade buyurdukları bu yüksek gayeye erişme adına başlatılmış olan seferberliğimiz, ilk günkü ciddiyet ve kararlılıkla bugünlere taşınmış olup yarınla­ra ulaştırılma adına, aynı kararlılık ve azimle sürdürül­mektedir.

4

4

Yakinen biliyor ve inanıyoruz ki; Allâh Te‘âlâ kimseye muhtaç değildir. Bilâkis bizler O’na muhtacız. Bu muhtaçlığımız ancak o yolda sarf ettiğimiz ve sarf edece­ğimiz gayretlerle dinebilecektir.

”Bu Dîn-i Mübîn-­i İslâm’ı muhafaza etmek ve yaymak için seferber olmalıyız, bu kadar çalışmak yetmez. Bu vazifeyi neyden evvel yapmalıyız? Allah’tan başka kimsenin çeviremeyeceği o gün gelmezden evvel.” 

(Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri)

Rabbimiz, gayretlerimizi rızâsına muvafık kılsın ve bu zorlu yolda mücadele eden kardeşlerimize kolaylıklar ih­sân eylesin. Âmîn.